Newer entries   Get Magical Diary   Older entries
Nathan Ferarra
Pele Lavi
Lance Thepyro
Xeno XiaoDaoZi
Ace Rosinberg
James Felicia
Elizabet Asher
Sen Tabby
Alex Ithymic
Gray BunnyWolf
Seto Kaibah
Adlett Dokoro
Mary Sue
Gary Stu
Vinjera Elanar
Alex Ithymic
Jesse Janz
Leon Leiado
Sage Lynwood
Indigo Evenfall
Newer entries   Older entries