Newer entries   Get Magical Diary   Older entries
Arvin Spell
Alkim Syner
Xesc Lillpite
ace kaiser
Lucette Raven
Mary Sue
Mary Sue
Rei Volks
Kai Kogane
Marlo Stu
Mary Sue
Milo Ardiaei
Milo Ardiaei
Loran Ardiaei
Megarriana Stella
Nabila Ilman
Erik Ardiaei
Vasil Kreshnik
Eli von Falkenhein
Kuro Rozu
Newer entries   Older entries